Integritetspolicy

Integritetspolicy

Registeransvarig

Suomen kello- ja korumuseo Kruunu (0728657-4)
Senare i denna policy refererat som Företaget

Personuppgiftsansvarig och/eller kontaktperson för dataskyddsfrågor


0505539299
info@kellojakorumuseo.fi

Registerets namn

Suomen kello- ja korumuseo Kruunu kund- och marknadsföringsregister

Insamlade personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att hantera kundrelationen, såsom kundens namn och kontaktuppgifter samt användarinformation för tjänsten. Vi samlar in personuppgifter från den registrerade själv och från andra offentliga register som underhålls av myndigheter och andra externa källor, såsom handelsregistret eller andra liknande offentliga företagsregister. Dessutom samlar vi in information från personer som fyller i kontaktformulär och använder den för de ändamål som nämnts ovan för att upprätthålla kundrelationen.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas inom ramen för gällande lagstiftning för att testa webbtjänsten, hantera kundrelationer samt informera och ge rådgivning om tjänsterna. Vi kan använda den registrerades information för att samla användarstatistik och analysera den. Insamlad information används även för marknadsföringskommunikation. Behandlingen av personuppgifter för marknadsföringskommunikation grundar sig på den registrerades samtycke via kontaktformulär. Direktmarknadsföring avslutas på begäran av kunden. Personen har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom att meddela detta till den ovan nämnda kontaktpersonen.

Behandling av personuppgifter kan vara nödvändig för att tillgodose berättigade intressen för Företaget och den registrerade i samband med kundrelationen. Företaget har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter för marknadsförings-, tjänste- och kundanalysändamål samt för testning av tjänsten. Marknadsföringsändamål kan även inkludera profilering. Den registrerade har då rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbehandlare

Endast personer som är ansvariga för hantering av kundrelationer och marknadsföring har tillgång till personuppgifter.

Utlämning av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje parter och överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt för att genomföra tjänsten. Vid eventuell utlämning och överföring av uppgifter följs den nivå av dataskydd och andra nödvändiga säkerhetsåtgärder som krävs enligt dataskyddslagstiftningen.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. Cookies innehåller en anonym, unik identifierare som gör att vi kan känna igen och räkna olika webbläsare som besöker vår webbplats. Syftet med användningen av cookies och liknande tekniker är att analysera och vidareutveckla våra tjänster för att bättre kunna betjäna användarna och rikta annonsering. Användaren kan blockera användningen av cookies eller rensa cookies från webbläsarens inställningar.

Registerskydd

i skyddar personuppgifter med lämpliga tekniska och organisatoriska metoder. Uppgifterna samlas in i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska säkerhetsåtgärder. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta och bevakade utrymmen, och endast särskilt utsedda personer har åtkomst till uppgifterna.

Lagringstid och borttagning av personuppgifter

Personuppgifter lagras så länge de behövs för det ändamål för vilket de samlats in och behandlats, eller för att verkställa avtal eller så länge lagen och föreskrifterna kräver det. Därefter raderas personuppgifterna på ett lämpligt sätt.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

  1. Den registrerade har rätt att, på begäran, få tillgång till personuppgifter som rör denne, i den utsträckning som är tillåtet enligt affärshemlighet och interna bedömningar. Begäran om insyn ska skickas skriftligen och underskrivet till den ovan nämnda kontaktpersonen och den registrerade måste identifiera sig på ett tillförlitligt sätt.
  2. Den registrerade har rätt att begära rättelse av uppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga.
  3. Den registrerade har rätt att begära radering av uppgifter om det inte finns ett lagligt grund för behandlingen som är oberoende av den registrerades samtycke enligt dataskyddslagstiftningen.
  4. Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter om riktigheten eller lagligheten av uppgifterna kräver det, eller enligt rätten att invända begränsas behandlingen endast till att behålla uppgifterna.
  5. Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av uppgifter för direktmarknadsföring baserat på Företagets berättigade intresse.
  6. RDen registrerade har rätt att begära överföring av uppgifter till en annan registeransvarig om det är säkert och tekniskt möjligt.
  7. Den registrerade ska skicka skriftliga eller e-postbaserade förfrågningar om sina rättigheter till följande kontaktuppgifter:

Suomen kello- ja korumuseo Kruunu
Förfrågan om insyn/andra förfrågningar om personuppgifter
info@kellojakorumuseo.fi

Företaget svarar på förfrågningar inom 1 månad från det att förfrågan mottagits, om det inte finns särskilda skäl att förlänga svarstiden.